Demo

Relacions veïnals

Afavorir un clima de convivència construït de manera col·lectiva entre les persones que viuen en una mateixa comunitat és bàsic per afrontar les diferents problemàtiques que puguin sorgir. En aquest apartat trobareu algunes estratègies que podeu adaptar per a la vostra comunitat amb l’objectiu de generar relacions de bon veïnatge.

  • Acollida dels nous veïns/es
    Quan una persona arriba com a nou veí/ïna a la nostra comunitat, és important donar-li la benvinguda i acollir-la per facilitar la seva implicació a la comunitat i la convivència. En aquest procés ens pot ajudar disposar d’un protocol de benvinguda en format paper on hi hagi les dades de contacte de les persones referents de la comunitat i en què es recullin les principals normes de convivència acordades per la comunitat.
  • Reglament de règim interior
    El reglament de règim interior és un document en què, de forma consensuada entre tots els veïns/es, es poden fixar una sèrie de normes referents a les relacions de convivència i bon veïnatge, i la utilització dels elements i les instal·lacions d’ús comú.
  • Ús i manteniment dels espais comuns
    Per a una bona convivència és bàsic el respecte entre les persones que viuen en una mateixa comunitat, però també és important que els veïns i veïnes acordin de manera consensuada mesures i accions per al el bon ús i el manteniment periòdic dels espais i els serveis comuns de la comunitat.