Demo

Servei de mediació

Des de la seva creació dins l’entramat municipal a l’any 2009, el Departament de Mediació ofereix un servei públic, gratuït i universal, que acompanya la ciutadania en la resolució i gestió dels conflictes derivats de la convivència i les relacions personals, tant en àmbits privats com les escales de veïns/es, com en l’espai públic, a través de la mediació i altres eines de resolució de conflictes. La mediació permet abordar el conflicte a través del diàleg; és més ràpida, més econòmica i més satisfactòria que un procés judicial i permet salvaguardar la relació entre les parts.

L’equip de mediadors i mediadores:

  • Són professionals qualificats que escolten a totes les parts implicades.

  • Propicia espais per poder parlar i escoltar la posició de cada persona.

  • Ajuden a les parts buscar punts en comú que satisfacin els interessos de tothom, i si és possible, arribar a un acord.

  • Garanteixen un tracte equitatiu i imparcial en tot el procés.

  • Garanteixen la igualtat de drets i deures, el respecte mutu entre les persones dins del marc de les normes i costums que configuren la convivència ciutadana.

Casos en què poden intervenir:

  • En la prevenció i la gestió de conflictes veïnals generats per convivència (mals entesos, neteja, olors, humitats, impagaments de despeses comunitàries, gestió de la comunitat, ús indegut dels espais comuns…).

  • Conflictes que es generen a l’espai públic.

  • Mediació restaurativa alternativa a la sanció administrativa per incompliment d’ordenances municipals de convivència.

  • Conflictes derivats de contractes de lloguers, intermediació hipotecària i habitatge.

  • Programa específic d’acompanyament a les comunitats de veïns/es en l’aspecte organitzatiu, de convivència i energètic.

Anar al servei